BBB Kiryat Haim – Other:wise

:

BBB Kiryat Haim
Other:wise logo

BBB Kiryat Haim

Info

  • Projects name : BBB Kiryat Haim s
  • Location : Haifa
  • Square meter : 280 sqm
  • Concept : NEW YORK city boy